Polityka Prywatności

A. Wprowadzenie

Prywatność osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy zobowiązani do jej ochrony. Niniejsza polityka wyjaśnia, co będziemy robić z Twoimi danymi osobowymi. 

Zgoda na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej pozwala nam na stosowanie plików cookie za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową.

B. Kredyt
Niniejszy dokument został stworzony przy użyciu szablonu WebSite Planet( websiteplanet.com ) oraz Polityki Prywatności Apple ( www.apple.com ).
i zmienione przez Avant Garde Clinique ( www.avant-gardeclinique.pl )

C. Gromadzenie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1.informacje o komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
2.informacje o Twoich odwiedzinach i korzystaniu z tej strony, w tym o źródle skierowania, czasie trwania wizyty, odsłonach i ścieżkach nawigacji po tej stronie;
3.informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji na naszej stronie internetowej;
4.informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu na naszej stronie internetowej – na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profili, płeć, urodziny, status relacji, zainteresowania i zainteresowania, szczegóły edukacyjne i szczegóły dotyczące zatrudnienia;
5.informacji, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, wprowadzanych w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili i/lub biuletynów;
6.informacje, które użytkownik wprowadza podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
7.informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
8.informacje dotyczące wszelkich zakupów, usług lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, 9.numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
10.informacje, które publikujesz na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, które obejmują Twoją nazwę użytkownika, zdjęcia profilowe oraz zawartość Twoich postów;
11.informacje zawarte we wszelkich komunikatach przesyłanych do nas pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym ich treść i metadane; wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo przesyłają.

Przed ujawnieniem nam danych osobowych innej osoby należy uzyskać zgodę tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

D. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane w celach określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach internetowych. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do następujących celów:

1.administrowanie naszą stroną internetową i biznesem;
2.personalizacja naszej strony internetowej;
3.umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
4.wysyłanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
5.świadczenie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
6.wysyłanie do Ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie od Ciebie płatności;
7.wysyłanie informacji handlowych niemających charakteru marketingowego;
8.wysyłanie powiadomień e-mail, które zostały specjalnie zamówione;
9.wysyłanie Ci naszego biuletynu e-mail, jeśli go zamówiłeś (możesz nas o tym poinformować w każdej chwili, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu);
10.wysyłanie do Państwa komunikatów marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym 11.zdaniem mogą Państwa zainteresować, drogą pocztową lub, jeżeli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (mogą Państwo nas o tym w każdej chwili poinformować, jeżeli nie potrzebują już Państwo informacji marketingowych);
12.dostarczanie osobom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego indywidualnego użytkownika na podstawie tych informacji);
13.rozpatrywanie zapytań i skarg dotyczących naszej strony internetowej, składanych przez Państwa lub na Państwa temat;
14.zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
15.weryfikowanie zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej strony internetowej); oraz
inne zastosowania.

Jeśli podasz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, będziemy je publikować i w inny sposób wykorzystywać zgodnie z udzieloną nam licencją.

Ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji informacji o użytkowniku na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowywane za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej.
Bez Państwa wyraźnej zgody nie przekażemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego ich lub innych osób trzecich.

E. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym pracownikom, członkom zarządu, ubezpieczycielom, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika każdemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne) w stopniu uzasadnionym do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

1.w zakresie, w jakim wymaga tego od nas prawo;
2.w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;
3.w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym dostarczania informacji innym w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i zmniejszania ryzyka kredytowego);
4.kupującemu (lub potencjalnemu kupującemu) jakąkolwiek działalność lub składnik aktywów, które sprzedajemy (lub zamierzamy sprzedać);                         5.oraz każdej osobie, co do której mamy uzasadnione podejrzenia, że może zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ mógłby nakazać ujawnienie tych danych osobowych.
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych zasadach, nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim.

F. Międzynarodowe transfery danych

1.Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między krajami, w których prowadzimy działalność, aby umożliwić nam korzystanie z nich zgodnie z niniejszymi zasadami.
2.Gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie posiadają przepisów o ochronie danych osobowych równoważnych z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.
3.Dane osobowe, które publikują Państwo na naszej stronie internetowej lub przedkładają do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne w Internecie na całym świecie. Nie możemy zapobiegać wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji przez innych.
4.Wyraźnie wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie F.

G. Przechowywanie danych osobowych

Avant Garde Clinique ułatwia Użytkownikowi zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności jego danych osobowych. Avant Garde Clinique będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w treści niniejszych Zasad ochrony prywatności i w informacjach dotyczących ochrony prywatności odnoszących się do poszczególnych usług. Szacując długość takiego okresu, Avant Garde Clinique dokładnie sprawdza rzeczywistą potrzebę zbierania danych osobowych, a w przypadku ustalenia, że istnieje istotna potrzeba ich zbierania, Avant Garde Clinique przechowuje dane przez najkrótszy okres wymagany do realizacji celu zbierania tych danych, o ile przepisy prawa nie wymagają ich przechowywania przez dłuższy okres.

H. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych.
Wszystkie podane przez Państwa dane osobowe będziemy przechowywać na  bezpiecznych (zabezpieczonych hasłem i zaporą sieciową) serwerach CBA.
Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
Przyjmują Państwo do wiadomości, że przesyłanie informacji przez Internet jest z natury niepewne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy hasła używanego do uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej; nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik loguje się na naszej stronie internetowej).

I. Poprawki

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę poprzez publikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać tę stronę w celu upewnienia się, że rozumieją Państwo wszelkie zmiany niniejszej polityki. O zmianach w niniejszych zasadach możemy Państwa powiadomić pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem prywatnego systemu wiadomości na naszej stronie internetowej.

J. Twoje prawa

1.Użytkownik może poinstruować nas, aby przekazać mu wszelkie przechowywane przez nas dane osobowe dotyczące jego osoby;                                        2.Możemy zatrzymać dane osobowe, których zażądają Państwo w zakresie dozwolonym przez prawo.

3.Użytkownik może w każdej chwili poinstruować nas, aby nie przetwarzać jego danych osobowych do celów marketingowych.

4.W praktyce zazwyczaj użytkownik z wyprzedzeniem wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas swoich danych osobowych do celów marketingowych lub umożliwia rezygnację z wykorzystywania swoich danych osobowych do celów marketingowych.

K. Strony internetowe osób trzecich

Nasza witryna zawiera hiperłącza i szczegóły dotyczące witryn osób trzecich. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę i praktyki w zakresie ochrony prywatności osób trzecich.

L. Aktualizacja informacji

Prosimy o poinformowanie nas, czy dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, wymagają sprostowania lub aktualizacji.

M. Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera stronę z serwera. Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę internetową i zachowują ważność do określonej daty wygaśnięcia ich ważności, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem tej daty; natomiast pliki cookie sesji wygasają po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta. Cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji, które identyfikują użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o użytkowniku mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskiwanymi z plików cookie. Używamy zarówno cookies sesyjne jak i cookies trwałe na naszej stronie internetowej.

1.Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, dla których są one używane, są przedstawione poniżej:
korzystamy z Google Analytics na naszej stronie internetowej do rozpoznania komputera, gdy użytkownik  poruszaja się po stronie internetowej / umożliwiają korzystanie z koszyka zakupów na stronie internetowej / poprawiają użyteczność strony internetowej / analizują wykorzystanie strony internetowej / administrują stroną internetową / zapobiegają oszustwom / poprawiają bezpieczeństwo poszczególnych użytkowników

2.Większość przeglądarek umożliwia na przykład odmowę akceptacji plików cookie:
1.w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można zablokować pliki cookie za pomocą ustawień kasowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
2.w Firefoksie (wersja 24) można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając na „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając z rozwijanego menu „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, a następnie wybierając „Akceptuj pliki cookie z witryn”; oraz
3.w Chrome (wersja 29) można zablokować wszystkie pliki cookie, korzystając z menu „Dostosuj i kontroluj” i klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia zawartości”, a następnie wybierając „Zablokuj witrynę przed ustawianiem jakichkolwiek danych” w nagłówku „Pliki cookie”.
Blokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

3.Możesz na przykład usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim komputerze:
1.w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje w tym zakresie można znaleźć na stronie http://support. microsoft. com/kb/278835);
2.w programie Firefox (wersja 24) można usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień własnych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; oraz
3.w Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, korzystając z menu „Dostosuj i kontroluj” i klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” oraz „Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i inne witryny oraz dane wtyczki” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.
4.Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych